Kozaklı | Kozaklı Kaplıcaları |
Kozaklı Termal Otelleri Termal Oteller Termal Kaplıca Otelleri Kaplıcalar
Nevşehir , Kırşehir , Yozgat ve Kayseri'ye 90 km. Ankara'ya 275 km , Konya 315 km , Samsun 430 km , Malatya 430 km , Adana , Mersin 360 km , Gaziantep 430 km. Turkiye'nin tam merkezinde. 50 km mesafede Hac?bekta?-? Veli hazretlerinin k?lliyesi, Kapadokya b?lgesi 75 km ile T?rk ve ?slam inanc?n?n temsil mekanlar?n?n yan? ba?? peri pacalar? do?al g?zellik alanlar? yer alt? ?ehirleri ile k?lt?r , inan? , termal , Erciyes ile kayak ve b?y?k sanayi b?lgelerine yak?nl??? ile ?nemli al?? veri? merkezlerine yak?nl??? ile her t?rl? ihtiyac?n?za kar??l?k bulabilece?iniz b?lgedir.

Kozakl? isminin nereden geldi?i kesin olarak bilinmemektedir.Bu konu ile ilgili ?e?itli rivayetler mevcuttur.Bu rivayetlerden baz?lar? ise ?u ?ekildedir;

?l?ede halen t?rbesi bulunan Kozo?lu isimli ?ah?s kayalarla s?cak suyun etraf?n? ?evirerek burada bir hamam meydana getirmi?tir.Hamam'?n ?evre k?ylerin ortas?nda bulunmas? sebebiyle Hamamorta ad?n? ald??? T?rbe ta?lar?ndaki yaz?lardan anla??lmaktad?r.Ta?lar?n ?zerinde yap?lan incelemede, Kozo?lu adl? ?ahs?n Sel?uklu'lar devrinde ya?ad???,il?enin ad?n?n bu ki?iden geldi?i rivayet edilmektedir.
Bir di?er rivayet ise ;
Anadolu'nun her alan?nda ya?ayan y?r?klerden, Ayd?n y?resi y?r?klerinden "Kozak" isminde bir y?r?k beyinin geni? aile efrad? ile birlikte hayvanlar? i?in yurt ve otlak bulmayolculu?una ??kmas? ile ?imdiki ismiyle an?lan ve zaman?nda ormanl?k bir alan olan "Kozakl? K?y?" ne yerle?mi? olmas?d?r.Kozakl? ad?na de?i?ik il ve il?elerde rastlanmaktad?r.(?rn; ?skenderun, Manisa v.s.)?lk konaklama ve bar?nma yerlerinin Adana Kozan (sis sanca??) oldu?u ve buradan i? ve bat? b?lgelerine do?ru yay?ld?klar? i?in Kozakl? isminin bu beyin ad?ndan geldi?i yo?un olarak kabul g?rmektedir.Bug?nk? Kozakl? il?esi s?n?rlar? i?inde bulunan Kapl?ca'lardan y?kselen buhar?n Pamuk kozas?na benzedi?inden ileriden Koza'ya benzetilerek burada konakland???,baz?lar?n?n burada kal?p,baz? ailelerin daha bat?ya ve kuzeye do?ru g?? ettikleride rivayetler aras?nda bulunmaktad?r.

Kozakl? Kapl?calar?, Alman Kapl?calar? Birli?i s?n?flamas?na g?re Sodyum'lu, Kalsiyum'lu ve Klor'lu olup A ve C grubu ?ifal? sular grubuna girmektedir.Su s?cakl??? 27?C ve 93?C aras?nda de?i?mektedir.Sa?l?k turizminde ?nemli bir yere sahip kapl?calar ve i?meceler Kozakl? il?esinde son y?llarda yap?lan yat?r?mlarla kendini hissetirir duruma gelmi?tir.T?rkiye'nin en ?nemli Termal Sa?l?k merkezlerinden biri olan Nev?ehir'in Kozakl? ?l?esi'ndeki Turistik Konaklama Tesislerindeki sa?l?k turizmine y?nelik faaliyeri i?eren 20 adet otel ve motel,7700 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.?zel hizmet veren kapl?calar?n yan?s?ra Kozakl? belediyesine ait kapl?calar da bulunmaktad?r.Bu sayede her b?t?eye uygun hizmet vatanda?lar?n hizmetine sunulmu?tur.

Tedavi etti?i hastal?klar:
Romatizmal hastal?klar,Kire?lenmeler,Kas hastal?klar?,Sedef,Egzama,Akne gibi cilt hastal?klar?,Damar hastal?klar?,Y?ksek tansiyon,Diabet destek tedavisi,Gut hastal??? destek tedavisi,Kronik idrar yollar? hastal??? ve G?z hastal?klar?na destek tedavisilerinde yo?un olarak kapl?calar?n etkisi bulunmaktad?r.

Ula??m

Kozakl? il?esi,Ankara-Kayseri karayolu ?zerinde bulunan Topakl?'ya yakla??k 25 km uzakl?ktad?r.?l?e merkezinden belirli saatlerde yap?lan otob?s seferleri ile T?rkiye'nin her ?ehrine Ankara-Kayseri karayolu ?zerinden otob?s bulma imk?n? mevcuttur.T?rkiye'nin her yerinden Ankara-Kayseri karayolu ?zerinde bulunan Topakl?'ya gelerek buradan da Kozakl? il?esi otob?sleri ile il?eye ula?mak m?mk?nd?r.Ayr?ca il?eden Nev?ehir ve Kayseri'ye saat ba?? otob?s seferleri d?zenlenmektedir.

Tar?m

?l?e ekonomisinde tar?m ?nemli bir yer tutmaktad?r. Ekilebilir alan miktar? 675,210 dekard?r. Tar?m alanlar?n?n % 7'inde sulu tar?m, % 93'?nde kuru tar?m yap?lmaktad?r.

Sa?l?k

?l?ede, merkezde 1 adet, k?y ve kasabalarda ise 5 adet olmak ?zere toplam 6 adet sa?l?k oca?? mevcuttur. Ayr?ca 7 k?yde sa?l?k evi vardir. Kozakl?'da 15.10.2001 tarihinden itibaren 112 Acil Servis hizmete ba?lam?? olup, 24 saat esas?na g?re g?rev yapmaktad?r.

E?itim
?l?e Halk Egitim Merkezi M?d?rl??? tarafindan k?y ve kasabalarda il?e merkezi dahil 29 de?i?ik dalda 593 kurs a??lm?st?r. Bu kurslardan 5.221 kad?n, 1.144 erkek, toplam 6.465 kursiyere belge verilmistir.

Enerji
?l?eye elektrik TEK ba?lant?l? olarak 1971 y?l?nda gelmi? olup, b?t?n yerle?im birimlerinde mevcuttur. ?l?eye elektrik,Avanos il?esi Kalaba kasabasi trafo merkezinden verilmektedir. Ayr?ca il?ede konut ve i?yerlerinin b?y?k ?o?unlu?u Kapl?ca'lardan elde edilen Jeotermal enerji ile ?s?t?lmaktad?r.

G?l ve barajlar
?l?ede g?l bulunmay?p, Doyduk K?y?'nde in?as?na 1998 y?l?nda ba?lanan Doyduk Baraj? in?aat? devam etmektedir. Ta?l?h?y?k K?y? Baraj? in?aat? sonlanm?? durumdad?r.?u anda su toplama a?amas?ndad?r.
Kaynak: Vikipedi, ?zg?r ansiklopedi

Termal Kapl?ca Otelleri Kozakl? / Nev?ehir

Altunsu Termal Kapl?ca Oteli www.altunsu.com
Asos Termal Otel Asos Thermal Deluxe Hotel www.asosthermal.net
?ift?iler Deva Termal Otel www.ciftcilertermal.com
Dadak Termal Otel www.dadaktermal.com
Diva ibis Termal Otel Resort Hotel & SPA www.divaibis.com
Erdem Termal Otel www.erdemtermal.net
G?ne? Termal Otel www.gunestermal.com
G?nd?z Termal Tesisleri www.gunduztermal.com
Hac? Veli Termal Otel www.haciveli.com
Kozakl? Grand Termal Otel www.kozakligrandtermalhotel.com
Konak Termal Otel www.kozaklikonaktermal.com
Roza Resort Thermal & Otel Kapl?ca www.rozaresort.com
Sezerler Termal Otel www.sezerlertermal.com
Termalya Kozakl? Termal Hotel www.termalya.com.tr
Vural Termal Otel www.vuraltermal.com
Yap?sel Termal Otel www.yapiseltermal.com
Yap?sel Termal Motel www.yapiseltermalmotel.com
Ana Menü
bullet.gif Ana Sayfa
bullet.gif Kozaklı fm
bullet.gif Fizik Tedavi Hastanesi
bullet.gif Kozaklı Resimleri
bullet.gif Kozaklı ilçesi
bullet.gif Tarihçesi ve Kaplıcalar
bullet.gif Kaplıca Suları
bullet.gif Suyun Faydaları
bullet.gif Kozaklı Kaplıcaları
bullet.gif Ulaşım Ve Konaklama
bullet.gif Kaymakamlık
bullet.gif Askerlik şubesi Telefonu
bullet.gif Kozaklı Seyahat
bullet.gif Kozaklı Firmaları
bullet.gif S.S.S
bullet.gif Forum
bullet.gif ?leti?im
bullet.gif Arama
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Bağlantılar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.