Kozaklı | Kozaklı Kaplıcaları |
Kozaklı İlçesi
Nevşehir , Kırşehir , Yozgat ve Kayseri'ye 90 km. Ankara'ya 275 km , Konya 315 km , Samsun 430 km , Malatya 430 km , Adana , Mersin 360 km , Gaziantep 430 km. Turkiye'nin tam merkezinde. 50 km mesafede Hacıbektaş-ş Veli hazretlerinin külliyesi, Kapadokya bçlgesi 75 km ile Türk ve islam inancının temsil mekanlarının yanı başı peri pacaları doğal güzellik alanları yer altı şehirleri ile k?lt?r , inan? , termal , Erciyes ile kayak ve b?y?k sanayi b?lgelerine yakınlığı ile önemli alış veriş merkezlerine yakınlığı ile her türlü ihtiyacınıza karşılık bulabileceğiniz bölgedir.

Kozaklı isminin nereden geldiği kesin olarak bilinmemektedir.Bu konu ile ilgili çeşitli rivayetler mevcuttur.Bu rivayetlerden bazıları ise şu şekildedir;

ilçede halen türbesi bulunan Kozoğlu isimli şahıs kayalarla sıcak suyun etrafını çevirerek burada bir hamam meydana getirmiştir.Hamamın çevre köylerin ortasında bulunması sebebiyle Hamamorta adını aldığı Türbe taşlarındaki yazılardan anlaşılmaktadır.Taşların üzerinde yapılan incelemede, Kozoğlu adlı şahsın Selçuklu'lar devrinde yaşadığı,ilçenin adımın bu kişiden geldiği rivayet edilmektedir.
Bir diğer rivayet ise ;
Anadolu'nun her alanında yaşayan yörüklerden, Aydın yöresi yörülerinden Kozak isminde bir yörük beyinin geniş aile efradı ile birlikte hayvanları için yurt ve otlak bulma yolculuğuna çıkması ile şimdiki ismiyle anılan ve zamanında ormanlık bir alan olan Kozaklı Köyüne yerleşmiş olmasıdır.Kozaklı adına değişik il ve ilçelerde rastlanmaktadır.(örneğin iskenderun, Manisa v.s.)ilk konaklama ve barınma yerlerinin Adana Kozan (sis sancağı) olduğu ve buradan iç ve batı bölgelerine doğru yayıldıkları için Kozaklı isminin bu beyin adından geldiği yoğun olarak kabul görmektedir.Bugünkü Kozaklı ilçesi sınırları içinde bulunan Kaplıca'lardan yükselen buharın Pamuk kozasına benzediğinden ileriden Koza'ya benzetilerek burada konaklandığı,bazılarının burada kalıp,bazı ailelerin daha batıya ve kuzeye doğru göç ettikleride rivayetler arasında bulunmaktad?r.

Kozakl? Kapl?calar?, Alman Kapl?calar? Birli?i s?n?flamas?na g?re Sodyum'lu, Kalsiyum'lu ve Klor'lu olup A ve C grubu ?ifal? sular grubuna girmektedir.Su s?cakl??? 27?C ve 93?C aras?nda de?i?mektedir.Sa?l?k turizminde ?nemli bir yere sahip kapl?calar ve i?meceler Kozakl? il?esinde son y?llarda yap?lan yat?r?mlarla kendini hissetirir duruma gelmi?tir.T?rkiye'nin en ?nemli Termal Sa?l?k merkezlerinden biri olan Nev?ehir'in Kozakl? ?l?esi'ndeki Turistik Konaklama Tesislerindeki sa?l?k turizmine y?nelik faaliyeri i?eren 20 adet otel ve motel,7700 yatak kapasitesi ile hizmet vermektedir.?zel hizmet veren kapl?calar?n yan?s?ra Kozakl? belediyesine ait kapl?calar da bulunmaktad?r.Bu sayede her b?t?eye uygun hizmet vatanda?lar?n hizmetine sunulmu?tur.

Tedavi etti?i hastal?klar:
Romatizmal hastal?klar,Kire?lenmeler,Kas hastal?klar?,Sedef,Egzama,Akne gibi cilt hastal?klar?,Damar hastal?klar?,Y?ksek tansiyon,Diabet destek tedavisi,Gut hastal??? destek tedavisi,Kronik idrar yollar? hastal??? ve G?z hastal?klar?na destek tedavisilerinde yo?un olarak kapl?calar?n etkisi bulunmaktad?r.

Ula??m

Kozakl? il?esi,Ankara-Kayseri karayolu ?zerinde bulunan Topakl?'ya yakla??k 25 km uzakl?ktad?r.?l?e merkezinden belirli saatlerde yap?lan otob?s seferleri ile T?rkiye'nin her ?ehrine Ankara-Kayseri karayolu ?zerinden otob?s bulma imk?n? mevcuttur.T?rkiye'nin her yerinden Ankara-Kayseri karayolu ?zerinde bulunan Topakl?'ya gelerek buradan da Kozakl? il?esi otob?sleri ile il?eye ula?mak m?mk?nd?r.Ayr?ca il?eden Nev?ehir ve Kayseri'ye saat ba?? otob?s seferleri d?zenlenmektedir.

Tar?m

?l?e ekonomisinde tar?m ?nemli bir yer tutmaktad?r. Ekilebilir alan miktar? 675,210 dekard?r. Tar?m alanlar?n?n % 7'inde sulu tar?m, % 93'?nde kuru tar?m yap?lmaktad?r.

Sa?l?k

?l?ede, merkezde 1 adet, k?y ve kasabalarda ise 5 adet olmak ?zere toplam 6 adet sa?l?k oca?? mevcuttur. Ayr?ca 7 k?yde sa?l?k evi vardir. Kozakl?'da 15.10.2001 tarihinden itibaren 112 Acil Servis hizmete ba?lam?? olup, 24 saat esas?na g?re g?rev yapmaktad?r.

E?itim
?l?e Halk Egitim Merkezi M?d?rl??? tarafindan k?y ve kasabalarda il?e merkezi dahil 29 de?i?ik dalda 593 kurs a??lm?st?r. Bu kurslardan 5.221 kad?n, 1.144 erkek, toplam 6.465 kursiyere belge verilmistir.

Enerji
?l?eye elektrik TEK ba?lant?l? olarak 1971 y?l?nda gelmi? olup, b?t?n yerle?im birimlerinde mevcuttur. ?l?eye elektrik,Avanos il?esi Kalaba kasabasi trafo merkezinden verilmektedir. Ayr?ca il?ede konut ve i?yerlerinin b?y?k ?o?unlu?u Kapl?ca'lardan elde edilen Jeotermal enerji ile ?s?t?lmaktad?r.

G?l ve barajlar
?l?ede g?l bulunmay?p, Doyduk K?y?'nde in?as?na 1998 y?l?nda ba?lanan Doyduk Baraj? in?aat? devam etmektedir. Ta?l?h?y?k K?y? Baraj? in?aat? sonlanm?? durumdad?r.?u anda su toplama a?amas?ndad?r.
Ana Menü
bullet.gif Ana Sayfa
bullet.gif Kozaklı fm
bullet.gif Fizik Tedavi Hastanesi
bullet.gif Kozaklı Resimleri
bullet.gif Kozaklı ilçesi
bullet.gif Tarihçesi ve Kaplıcalar
bullet.gif Kaplıca Suları
bullet.gif Suyun Faydaları
bullet.gif Kozaklı Kaplıcaları
bullet.gif Ulaşım Ve Konaklama
bullet.gif Kaymakamlık
bullet.gif Askerlik şubesi Telefonu
bullet.gif Kozaklı Seyahat
bullet.gif Kozaklı Firmaları
bullet.gif S.S.S
bullet.gif Forum
bullet.gif ?leti?im
bullet.gif Arama
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Bağlantılar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.