Kozaklı | Kozaklı Kaplıcaları |
Kozaklı fizik tedavi hastenesi 31 yıl sonra şifa dagıtmaya başladı...
bullet.gif Yazar kozakli - 17 Şubat 2011 23:25
T?rkiye'nin ?nemli termal merkezlerinde Kozakl?'ya kurulan fizik tedavi hastanesi termal suyla hastalar?na ?ifa da??tmaya ba?lad?.

Nev?ehir'in Kozakl? il?esine Sa?l?k Bakanl??? taraf?ndan yapt?r?lan ve 27 bin metrekarelik kapal? alana sahip T?rkiye'nin en modern fizik tedavi merkezlerinden biri olarak kabul edilen ?. ?evki Atasagun Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, son sistem fizik tedavi cihazlar?n?n yan? s?ra il?eden ??kan ve s?cakl??? 98 dereceye ula?an termal su da kullan?lacak.

Sa?l?k Bakanl???n?n ''Klinik Hizmet Sat?n Al?m?'' uygulamas? kapsam?nda 2 y?ll???na hastanenin fizik tedaviye y?nelik hizmetini verecek olan S?la Sa?l?k ve Dan??manl?k Hizmetleri Grubu ?ube M?d?r? Kurtulu? Bozac? yapt??? a??klamada, ?ubat ay? ba??ndan itibaren hastanenin devrini ald?klar?n?, 8 ?ubat tarihi itibariyle de yatan 6 hastalar? oldu?unu ve 10 ki?ilik uzman bir kadroyla hizmet verdiklerini s?yledi.

Bozac?, Kozakl?'daki fizik tedavi hastanesinde bir fizik tedavi uzman?, 3 fizyoterapist, 2 fizyo terapi tedavi teknisyeni, 2 hidro terapi teknisyeni bir de i? u?ra?? terapisti ile hastalara hizmet verdiklerini belirtti.

Kozakl?'ya yap?lan hastanenin ?ok modern bir tesis oldu?unu anlatan Bozac?, ''Kozakl?'daki hastane ?ok modern bir tesis. Ayr?ca ?ok da b?y?k. 27 bin metrekare kapal? alana sahip. Bu tesis, ?ok k?sa zamanda T?rkiye'nin fizik tedavi merkezi olacak'' dedi.

Tesisin 120 yatakl? ve hasta odalar?n?n birer ki?ilik oldu?unu ifade eden Bozac?, hastanenin ihalesini kazand?ktan sonra 38 ayr? tedaviye y?nelik cihaz getirdiklerini kaydetti.

SEVK GEREKM?YOR

Kurtulu? Bozac?, s?zlerine ??yle devam etti:

''T?rkiye, fizik tedavi hastanesi olarak ?ok kapsaml? bir tesise sahip oldu. Burada m?kemmel bir termal su var. Hastanemiz de bu termal suyla paralel tedavi verecek. Burada yat?l? olarak tedavi g?recek hastalar?m?z ?zellikle y?r?me zorlu?u ?eken hastalar?m?z. Fel?li, kaza sonras? sakatlanmalar gibi... Hastanemiz, ayakta tedavi hizmeti de verecek. Hastalar?m?z burada son teknoloji cihazlar?n yan? s?ra hastanede mevcut olan havuzlarda, jakuzilerde, saunalarda termal suyun ?ifas?ndan yaralanarak tedavi olacak. Ayr?ca T?rkiye'nin d?rt bir yan?ndan bizim hastanemize sevk de yap?labiliyor.''

Kozakl?'ya tedavi olmak i?in Kayseri'den gelen Ay?e Kaya (41), bundan 16 ay ?nce y?ksekten d??t???n? ve bacaklar?nda his kayb?na u?rad???n? ve tekerlekli sandalyeye mahkum oldu?unu anlatt?. Kaya, ''30 g?n sonunda buradan y?r?yerek gitmek istiyorum. Bunun olaca??na da inan?yorum'' diye konu?tu.

''KOZAKLI F?Z?K TEDAV?N?N YEN? ADRES? OLACAK''

Kozakl? Belediye Ba?kan? Erdo?an ?elik de, il?elerinde b?yle bir tesisin bulunmas?ndan duyduklar? mutlulu?u dile getirerek, Kozakl?'n?n termal turizm merkezi oldu?u gibi sa?l?k turizminin de merkezi olaca??n? belirtti. ?elik, ''Art?k Kozakl?, E?irdir Kemik Hastanesi ?rne?inde oldu?u gibi fizik tedavi denilince ilk akla gelecek yer olacakt?r'' dedi.

Hastaneye, Nev?ehir ?. ?evki Atasagun Hastanesi'nde ba?hekiminden uzman doktoruna kadar 25 ki?ilik sa?l?k personelinin geldi?ini ve toplam 51 ki?inin istihdam edildi?ini hat?rlatan ?elik, il?elerinin gurur duyulacak bir tesise kavu?tu?unu ifade ederek, ''Hastanemiz ile Kozakl?'n?n stat?s? de?i?ti. Termal otelleriyle ad?ndan s?z ettiren Kozakl?, hastanesiyle de t?m T?rkiye'de ad?ndan s?z ettirecektir. Yani fizik tedavinin yeni adresi Kozakl? olacak. Hastanemiz ?ok geni? bir alana in?a edildi. Burada kalacak hastalar?n Kozakl?'n?n ?ifal? termal suyu sayesinde ?ifa bulacaklar?ndan eminim'' diye konu?tu.

Nev?ehir'in Kozakl? il?esinde d?nemin ?al??ma ve Sosyal G?venlik Bakan? Hilmi ??g?zar taraf?ndan temeli 1979 y?l?nda at?lan ve yakla??k 40 milyon dolar harcama yap?larak 1987 y?l?nda k?smen tamamlanan hastane, Sa?l?k Bakanl???n?n giri?imleri sonucu hizmet vermeye ba?lad?.

T?rkiye'nin ?nemli termal turizm merkezlerinden Kozakl? il?esindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin hizmet vermeye ba?lamas?n? sa?lamak i?in 2008 y?l?nda tadilat ?al??malar? yeniden ba?lat?ld? ve 7 milyon lira bedelle onar?m i?i ihale edildi. Tesis, ayn? anda 500 ki?inin yatarak sa?l?k hizmetlerinden yararlanabilece?i ?ekilde dizayn edildi. 50 bin metrekarelik alanda kurulu olan tesiste ?ok say?da y?zme havuzu, 12 asans?r, 16 lojman, 4 garaj, 216 yatak kapasiteli 120 oda bulunuyor.
Ana Menü
bullet.gif Ana Sayfa
bullet.gif Kozaklı fm
bullet.gif Fizik Tedavi Hastanesi
bullet.gif Kozaklı Resimleri
bullet.gif Kozaklı ilçesi
bullet.gif Tarihçesi ve Kaplıcalar
bullet.gif Kaplıca Suları
bullet.gif Suyun Faydaları
bullet.gif Kozaklı Kaplıcaları
bullet.gif Ulaşım Ve Konaklama
bullet.gif Kaymakamlık
bullet.gif Askerlik şubesi Telefonu
bullet.gif Kozaklı Seyahat
bullet.gif Kozaklı Firmaları
bullet.gif S.S.S
bullet.gif Forum
bullet.gif ?leti?im
bullet.gif Arama
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Bağlantılar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.