Kozaklı | Kozaklı Kaplıcaları |
Kaplıca Suları

NEV?EH?R
KOZAKLI KAPLICALARI

ULA?IM, KONAKLAMA VE D??ER ?ZELL?KLER:

Kozakl? Kapl?calar?; Kayseri – Ankara Karayolunda bulunan Topakl? Beldesine 24 Km. uzakl?kta Kozakl? Belediyesi s?n?rlar? i?erisindedir. Kapl?calar ?ehir merkezine 1 Km. uzakl?ktad?r. Kapl?ca s?cak sular? bir fay hatt? boyunca muhtelife yerlerden yery?z?ne kaynak halinde ula?maktad?r. Kapl?ca sular? do?al ve sondaj ??k??l?d?r. Kozakl? Kapl?calar? 40 Litre/saniye ak?m de?erine 32000 ki?i/g?n banyo kapasitesine sahiptir. Yeni sondaj gere?i yoktur. Sosyal Sigortalar Kurumu K?r Merkezinin ihtiyac?n? kar??lamak i?in a??lan yeni kuyudan toplam 90 litre/saniye debili artezyen halinde s?cak su elde edilmi?tir.
?l?ede bulunan mevcut tesislerin ihtiyac?n? kar??layan kayna??n s?cakl??? 96 Santigrat Derecedir.SSK’n?n ise 93 santigrat derecedir. ?l?ede Belediyeye ait 52 Yatakl? Bir Oteli ile Erkek ve Kad?n Havuzlar?, 24 Adet Hususi Banyosu, 29 Adet Apart Motelleri bulunmaktad?r. Kapl?calar mevkiinde toplam 200 adet apart motelleriyle 1000 yatak kapasiteli ?zel tesisler, L?ks Restauranlar?, kafeteryalar? ve kantinleri ile hizmet vermektedir. Ayr?ca kapl?calar etraf?nda kamping alanlar? bulunmaktad?r.

NEV?EH?R – KOZAKLI KAPLICA SUYU ANAL?Z RAPORU


?YONLAR

 

       Mg/lt

Milivat/lt

%Milivat

 Amonyum

NH4+

0,644

0,0036

0,0199

Lityum

Li+

0,0336

0,0048

0,5265

Sodyum

Na+

332,1990

19,1000

55,8279

Potasyum

K+

6.4085

0.1639

0.9068

Kalsiyum

Ca2+

153.0000

7.6500

42.3234

Magnezyum

Mg2+

0.9900

0.0815

0.4509

Demir

Fe2+

1.0875

0.0389

0.2153

Al?minyum

Al3+

0.2330

0.0065

0.1433

?inko

Zn2+

0.2130

0.0065

0.0360

TOPLAM

 

394,2280

18,0751

100,000

Klor?r

CI-

249.6000

 

 

?yod?r

I-

Eser

Eser

Eser

Fl?or?r

F-

2.0600

0.1085

0.5963

S?lfat

SO4 2-

222.0000

4.6250

25.4192

Hidrofosfat

HPO4 2-

0.9343

0.0095

0.1072

Bikarbonat

HCO3-

390.4000

6.4000

35.1747

Hidroarsenat

HAsO4 2-

0.0717

0.0010

0.0055

Toplam

 

1259.2940

189.949

100.000

Meta borik Asidi

HB02

2.9160

 

 

Mitasilikat Asidi

H2Si3

50.8950

 

 

Toplam S?lf?r

H2S

0.0070

 

 

Toplam

 

1313.1220

 

 

Serbest Karbondioksit

167.20 mg/lt
43.5
6.71
16592 Pci/lt

Temperat?r

pH

Radon Rn222

Kimyasal S?n?fland?rma. Klor?rl? (%38.69 Milival), Bikarbonatl? (%35.17 Milival),
S?lfatl? (%25.41 Milival), Sodyumlu (%55.87 Milival), Kalsiyumlu ( %42.32) ve
Radyoaktif (16592 Pci/lt), Flor?r ( %2.06mg/lt) Mevcuttur.

 

 

KAPLICA TEDAV?S?:
Kapl?ca tedavisinin ?nemi, ?e?itli ila?lar?n ke?fedilip ?o?ald??? g?n?m?zde dile de?erinden hi?bir ?ey kaybetmemi?tir. ?yle ki, son elli y?ldan bu yana pek ?ok devlet kapl?ca tedavisini resmi devlet sekt?r? i?in kabul etmi? durumdad?r. T?rkiye ‘de bu kurala uyarak resmi g?revli olan hastalar?  icab?nda kapl?calara yollamakta ve bunlar?n tedavilerini y?klenmektedir.
Kapl?calar genel olarak romatizma, siyatik, lumbago, kalp ve damar hastal?klar?, kan d?zeni, idrar zorluklar?, ifraz guddeleri bozukluklar?, mide barsak hastal?klar?, verem, ?eker, nefes darl??? kad?n hastal?klar? gibi pek ?ok dertlere ger?ekten yararl?d?r. Ancak her kapl?can?n her hastal??a iyi gelmeyece?ini hatta bazen zararl? olaca?? g?z ?n?ne al?narak yetkili doktorlardan bilgi almalar? zorunludur.
Kapl?ca hastan?n aya??na gidemeyen bir tedavi sistemidir. Bir hastan?n istedi?i kadar kapl?ca suyunu istedi?i yere getirip bununla tedavi ve g?rmesine imkan yoktur. Bunun sebebi gayet basittir. Kapl?ca sular?nda bulunan erimi? madenlerin etki yeterlili?i ancak topraktan kaynad??? zaman?n ?er?evesi i?indedir.
Aradan biraz vakit ge?ipte  su so?udumu bu erimi? maden tozlar?n?n terkibi bazen de?i?ip ??z?lmekte, hele gazlar? ve radyoaktivite derhal kaybolmakta. Netice: Kayna??ndan ba?ka yere g?t?r?len kaynak suyu adi suya d?n??mektedir. ?nl? bir Frans?z hekimi kapl?ca sular? canl? sulard?r. Yerinden al?n?p ba?ka yere g?t?r?l?rse canl?l?klar? kalmaz.
Kapl?calar yaln?z hastal?klar veya hasta insanlar i?in de?il, fiziksel olarak sa?lam insanlarda faydalanmal?d?rlar. Bu sular belli bir tak?m hastal?klar? iyi etmekle kalmay?p g?r?n?rde hi?bir araz? olmayan v?cutlar i?inde say?s?z faydalar sa?lar. Asab? ve hatta ruhu dinlendirip zindelik ve kuvvet verir.
KAPLICA SULARININ TERK?B?NDE BULUNAN MADDELER
1-Radyo Aktivite nedir:  
Radyo Aktivite; kudret verici “Enerjik” bir ila?t?r. Bir kimya tedavisi de?il fizik tedavisidir. Bu m?thi? kudret, v?cudun h?creleri ?zerinde muhtelif tesirlere maliktir. Az miktarda olursa tenbih eder, faaliyetlerini art?r?r. ?ok miktarda olursa fel? eder. Kapl?calarda yaln?z birinci tesir g?r?l?r. Demek ki, radyo aktivite ??karan cisimler ile kolit maddeler, yani kudret verici maddeler denilmektedir. Bunlar?n ?ifal? tesirleri serbest b?rakt?klar? enerjiden ileri gelir.Radon; ayn? zamanda kapl?ca sular?ndaki maddeleri iyonla?t?r?r. Yani onlar?n atomlar?n? c?z? fertlerini elektrikle doldurur. Onlar? birbirinden ayr? tutar. Bu halde olan maddeleri ise, v?cut kolay hazmeder. Radyum madeni hemen her yerde bir par?a bulunur. Takriben bir milyon ton toprakta bir gram kadard?r. Radyum madeni durdu?u yerde kendi kendine 2500 – 3000 senede harap olurmu?. Bunun harap olmas?ndan ?nce enemasyon veya radon denilen kapl?ca sular?n? ?ifa verici hassay? veren gaz ??kar. Bu gazda takriben 21 g?nde harap olur ve bundan da Radyum A, Radyum B, Radyum C, Radyum D ismi verilen cisimler ??kar. Radon gaz?; Alfa ????? ne?reder. Radyum B,C ve D cisimleri ise hem Alfa hem Beta v hem de Gamma ???klar? ne?rederler. Alfa ????? Helyum atomudur. Beta ????? elektron ve menfi elektrikle y?kl? bir atomdur. Gama ????? ise ?imdiye kadar bilinen en b?y?k ???nlardan daha h?zl? giden bir maddedir. Saniyede 300.000 km. h?z yapar. Bu gama ???klar? r?ntgen ???klar?na benzer. N?fuz kudretleri r?ntgen ???klar?ndan daha fazlad?r. Radonun harap olmas?yla meydana ??kar. A,B,C cisimlerinin ne?rettikleri kudrete (Radyo – Aktivitend?it)  denir.
Kimya y?n?nden radon at?l bir gazd?r. Hi?bir kimyevi terkibe girmez. Suda erir ve en m?him hass?, i?ine girdi?i cisimlerde Radyo – Aktivite ne?retmesidir.

RADONUN V?CUTTA GE??RD??? SAFHALAR:

Bu gaz suda erimi? olarak bulunur. Fakat u?ucu bir ?zelli?e sahiptir. Bu sebepten ?t?r? kapl?ca sular?nda; bu gaz, bol miktarda bulunmaktad?r. ?nsan?n v?cudunda; en ?ok nefes al?rken, hava ile beraber girer ve hemen kana kar???r. Kana kar??ma s?resi azami onbe? dakikad?r... Mache’ nin tecr?belerine g?re, bu gaz?n bulundu?u yerde mesela; ?zeri s?k? kapal? kubbeli ve radyoaktivite ??kan bir kapl?cada veya sun’i olarak yap?lan emanatorium denilen mahallerdeki bir saat kadar kalan bir kimsede kanda bulunan radon miktar? ile o mahallin havas?ndaki radon miktar? birbirine e?ittir. Radon v?cutta harap olur ve Radium A, Radium B, Radium C cisimlerine yerini b?rak?r. Bunlar sulp cisimlerdir. Bilhassa D, 24 senede harap olur, radonun bir k?sm? da girdi?i gibi geri ??kar. Nefesle, idrarla sulp radium cisimleri ise d??k? ile d??ar? ??kar. Deri yolu ile v?cuda girmesi nadirendir

RADYO – AKT?V?TE’N?N ?NSANA FAYDALARI

Profes?r Pleiy’in kitab?na g?re faydalar?n? ??yle s?ralayabiliriz.

 1. Kalbin i?lemesine, kuvvet bulmas?na faydal?d?r.

 2. V?cudun b?t?n h?crelerinin canl?l???n? art?r?r. Onlar?n d?zenli ?al??malar?n? temin eder.

 3. Ya?l?lar?n v?cudunda biriken, bir ?ok hastal???n anas? olarak bilinen Asit?rik’? v?cuttan atar.

 4. Hormonlar?n faaliyetlerini kam??lar.

 5. Mikroplar? ?ld?rme ?zelli?i vard?r.

 6. Hastal?klara kar?? v?cudu koruyan Akyuvarlar? ?o?alt?r.

 7. Damarlar? geni?letir, k?rm?z? kan damar? tazyikini d???r?r.

 8. ?drar s?kt?r?c?d?r.

 9. Sinirler ?zerine, beyin ?zerine tesir ederek teskin edici, a?r? s?z? giderici ?zelli?e sahiptir. Romatizmalarda s?z? hastal?klar?na iyi gemlisi bundand?r.

 10. ?ltihaplar?, ?i?leri giderir. Bu tesir nedeniyle m?zmin kad?n hastal?klar? ve k?s?rl??a ?ok iyi gelir.

 11. Deri ?zerindeki cans?z yaralar (Pleaton) denilen yaralar? yok etmekte harika tesir eder.

 12. Karaci?erin ?al??mas?n? d?zenler.

KAPLICA SULARINDA BULUNAN KOLLO?TLER

Baz? maddeler bu sularda koloit halindedir. Yani C?zi fertleri (mi?el) denilen ?ekilde ve menfi elektrikle y?kl? ve m?temadiyen titrek hareket edenler s??rarlar. Buna Brovni hareket denir. Dr. Kopaczewski kapl?calarda bunlar?n oldu?unu tecr?beleri ile ispat etmi?tir. Dr. R. Glenard membada ultramikroskopla kolit tanecikleri ve bunlar?n hareketlerini g?rm??. Bunlar su i?imi ile kana kar???r ve asabi sempatinin damarlar i?indeki u?lar?n? tespit ederek ?ifa veren bir tesir g?sterirler. Paris (Su ve ?klim Tedavisi Cemiyeti’nin) raporunda da bu konu geni? olarak ispatlanm??t?r. Dr. Kopaczewski, kobaylar ?zerinde (anafilaksi) hadisesini yapt?ktan sonra yani ?l?me maruz b?rakt?ktan sonra, hayvanlar? kapl?ca suyu ile kurtar?yor ve bu hassay?, suyun i?indeki demir bile?imine ait kolitlere atfediyor.
H?lasa; kapl?ca sular?nda kolitler vard?r ve bunlar, bu sular?n ?ifa veren tesirlerinde m?him bir vazife g?r?l?r. Kolitleri de radon v?cuda girdirir.

KAPLICA SULARININ ZEH?RLERDEN KORUMA ?ZELL???:

Bu ?zellik son seneler i?inde meydana ??km??t?r. ?lk defa Fransa’da Dr. Bllard meydana ??kard?. Kobaylar?n beher 100 gr. A??rl???na 7 miligram S?lfat D?spartein ??r?nga edilecek hayvan ?l?r. Halbuki Billard 10 miligram ??r?nga etti?i halde hayvanlar ?lmemi?lerdir. Fakat bu ?zellik her kapl?ca suyunda yoktur. Dr. Violle normal bir su i?erisine bal?k tala?? atm?? 24 saat sonra bu suyun i?ine bal?k koymu? ve bal?k ?lm??. Bu suya kapl?ca suyu ilave etmi?ler ve bal?k ya?am??. Bu koruyucu hassasiyetin hangi maddeye ait oldu?unu ara?t?rm??lar ve kalsiyum iyonundan ileri geldi?ini ispat etmi?ler. Bu ?zellikler Kozakl? Kapl?calar?’nda  mevcuttur.

KAPLICA SULARININ (ANAF?LAKS?)DEN KORUMA ?ZELL???:

Anafilaksi Nedir?

Bir tecr?be hayvan?na yabanc? bir hayvan?n kan?n?n suyu veya herhangi bir yabanc? ba?ka madde ??r?nga edilir ve aradan bir m?ddet ge?ince gene ayn? maddeden az bir miktar dahi olsa tekrar ??r?nga edilecek olursa hayvan ?l?r. Profes?r Loeper ile Dr. Mougeoty’ye g?re insanlarda da kurde?en, yar?m ba? a?r?s?, bir ?e?it nefes darl???, oynak yerlerin ?i?likleri, m?zmin seziler, romatizmalar velhas?l (artrizitma) ad? alt?nda toplanan hastal?klara hep Anafilaksi   denir.
Son senelerde hayvanlar ?zerinde yap?lan deneylerde baz? kapl?ca sular?n?n hayvanlar? anafilaksiden korudu?u ortaya ??km??t?r.
Dr. Leradout ??yle bir deney yapm??; 17 tane tav?ana anafilaksi yapmak i?in beygir kan suyu ??r?nga etmi?. Sonra kapl?ca suyu ??r?nga etmi?. Netice olarak kapl?ca suyu ??r?nga edilen tav?anlar ?l?mden kurtulmu?. ??r?nga edilmeyenler ise ?lm??lerdir.
DAHA ?OK SA?LIKLI YA?AMAK NASIL M?MK?ND?R

Kapl?calar bir ?ok hastal?klar? iyi eder. V?cudun zehirlerini d??ar? atar. V?cuda zindelik kazand?r?r. ?nsan v?cudunun h?creleri nazari olarak ?lmezler. Onlar? ?ld?ren zehirlerdir. Bu zehirler de l?zumundan fazla yiyipte eritemedi?imiz fazla azotlu yiyecekler vs.lerdir.E?er insan kendini zehirlerden korur, v?cudundaki biriken zehirleri ??karmak yolunu bulursa, muhakkak ki, daha fazla ya?ar.

RADYO-AKT?V?TEL? KAPLICALAR HANG? HASTALIKLARA ?Y? GEL?R?
Bu hususta kendimizden bi? bir ?ey katmadan
?Y? GELD??? HASTALIKLAR

A- Do?rudan do?ruya sebep ?zerine tesir ederek iyi geldi?i hastal?klar:

 1. Nikres (Gut) hastal??? ve buna ba?l? olarak sinir ve adale s?z?lar?,

 2. Da?lb?h?r (Ast?m) denilen nefes darl??? hastal???,

 3. Umumiyet ?zerine romatizmalar,

 4. ?eker hastal???, fazla ?i?manl?k (Fart?semane),

 5. Lenfatizme, skof?l denilen hastal???n hafif ve akci?erdeki gayri yerlerde yapt??? fenal?klar,

 6. Akci?er vereminin, m?zmin kan t?k?rmeyen, ihtidana meyyal olmayan ?ekiller, veremden ileri gelen adale elemleri, ra?itizm denilen kemik hastal???, veremden ileri gelen (siyatik) yani asabi vereki elemi,

 7. Dar?ssadef denilen deri hastal???, ekzeman?n baz? ?ekilleri, ifraz? dahili guddelerinin iltihab? veremi, i? azan?n iltihab? veremi, velhas?l; bir b?y?k kalabal?k halinde, bir sene radyo-aktiviteli kapl?calarla h?cum eden verem hastal???n?n b?t?n hafif ve m?zmin ?ekilleri, k???k veremliler Radyo-aktivitenin bu tesiri ?ayan? hayret de?ildir. Az miktarda radon h?crelerinin n?veleri ?zerine m?nebbih (K?rba?lay?c?) gibi tesir eder. Onlar?n faaliyetlerini art?r?r. Bir tav?an?n safra kesesinin i?ine, i?inde radyum bulunan bir insan safra ta?? konursa bu kesenin i? zar? h?crelerin faaliyete gelip ?o?almaya ba?lad?klar? g?r?l?r.

B- Vazifevi olarak (yani; uzvun i?letmesini ?slah suretiyle) iyi geldi?i hastal?klar:
1- Sinir makinesi (c?mlei asabiye) hastal?klar?ndan: Nevraljiler  (sinir s?z?lar? nevritler, sinir iltihaplar?) sebebi beyinden olan yar?m k?t?r?ml?kleri alt taraf felci sonraki devreleri.
2- Nevrastenikler,
3-Tenas?l hislerin cihetinden so?ukluk m?ptelalar? tedavinin 5-20 nci g?nlerine do?ru, her hasta tenas?l hislerinin ?o?ald??? g?r?lm??t?r. Asabi kimselerde yorgunlu?a kar?? mukavemetinin artt???n?, hastan?n halinin iyile?ti?ini g?rm??lerdir.
4- Deri hastal?klar?, ka??nt?l? kolayca tahri? edilen ?ekiller, ekzemalar, psoriyazis, baz? akneler, ka??nt?lar (prorigo)’?n muhtelif ?ekilleri, (nevrodermitler) denilen ve sinir makinesinin bozuklu?undan ileri gelen deri hastal?klar?, ayaklarda siyah kan damarlar?n?n geni?lemesinden ileri gelen yaralar,
5- Cans?z yaralar ve harp yaralar?, bekayas? harp yaralar?n?n zor kapanan ?ekilleri, fist?ll? kemik hastal?klar?,
6- Mide, ba??rsak hastal?klar?. Mide ve ba??rsa??n s?z?l? hastal?klar?, bu uzuvlar?n te?enn?? (kasta b?z?lme) ile beraber olan hastal?klar?, m?zmin kal?n ba??rsak hastal?klar? hususuyla, bunun s?z?l? ve t???nn??l? ?ekilleri, isalla olan ?ekilleri, bahusus dizanteriden sonra yerle?en m?zmin kal?n ba??rsak iltihab?.
7- Romatizmadan ileri gelmi? ve eskimi? (had devresini ge?irmi?) kalbin i? zar?n?n iltihab? ve kalbin dessamlar?n?n hastal?klar?, kalp heyecanlar?, ?arp?nt?lar?, kapl?ca tedavisi tesiriyle, kalbin hacminin k???ld??? g?r?lm??t?r.
8- K?rm?z? kan damar? tazyikinin y?ksekli?i, asabi ve vazifeyi kalp bozukluklar?, siyah kan damarlar?n?n iltihaplar? ve geni?lemeleri,
9- Nefes makinesi hastal?klar?, te?enn?? ?eklinde burun ve arka bo?az hastal?klar?, ast?m denilen nefes darl???, akci?er zar?n?n yap??malar?, m?zmin g?rtlak (Han?ere) hastal?klar? ve nefes borular? iltihaplar? (Bron?itler),
10- Kad?n hastal?klar?, rahim i?inin m?zmin iltihaplar?, rahim b?y?mesi ve rahim etraf?ndaki nesi?lerin yap??mas?, do?um veya bel so?uklu?u neticesi olarak rahim etraf?ndaki azan?n hastal?klar?. Bir par?a fazlaca ayakta durmak ile veya bir par?a yorulmak ile rahimden ?ikayet eden kad?nlar bu s?z?lar ayba?? s?z?lar?ndan hari? zamanlarda da (Beyaz Ak?nt?) olur. Ayba?? g?rmeyen veya zorlukla g?ren gen? k?zlar, k?s?r gen? kad?nlar veya liken taraf?ndan m?zmin ihtikan olan kad?nlar. Liken veya yumurtal?ktan ileri gelen nevraljiler yani sinir s?z?lar?.
11- ?drar yollar? hastal?klar?: M?zmin b?brek iltihaplar?. Asit ?retken ileri gelen b?brek ta?lar? (?rat ta?lar?). Bilhassa Kozakl? Kapl?calar?’nda ?ok fayda g?r?rler. S?z?l? mesane nezleleri i?in tedavi merkezidir.
12- Kans?zl?k; Kozakl? Kapl?calar?’nda demir oran? fazla oldu?undan kans?zl??a bir kat daha iyi gelir.
13- ?fraz?, Dahili Guddeli Hastal?klar?; Kad?nlarda yumurtal?k ademi kafiyesi, t?fliyet, ayba??ndan kesilme vaktinde sinir buhranlar?, yumurtal?klar? ??kar?lm?? kad?nlardaki sinir halleri, erkeklerde hususiye ademi kifayesi ve dolay?s?yla tenas?l hislerinde so?ukluk.

RADYO-AKT?V?TEL? KAPLICALAR HANG? HASTALIKLARA ?Y? GELMEZ:

1-Kanser: ??nk? radyumdan ??kan gaz, az miktarda m?nebbih, ?ok miktarda ise, felce u?rat?r, halbuki, kapl?calarda az miktardad?r. Bu sebepten kanseri azd?r?r. Kanser ??phesi olanlara, kanserden ameliyat olanlara r?ntgen tedavisiyle iyi olmu? hastalara iyi gelmez.
2- Hen?z had ?ekilde gitmekte olan, ate?li kan t?k?rmeye haz?r olan akci?er veremine iyi gelmez.
3- N?kr?s (gut) had ?ekillerine ard? s?ra n?bet gelen ?ekillerine gelmez.
4- ?remi haline, yani kan? idrarla zehirlenme haline girmeye ba?lam?? olan m?zmin b?brek hastal?klar?na iyi gelmez.
5- Muvanezesi bozulmaya ba?lam??. Yani ayaklar? ?i?meye ba?lam?? olan kalp hastal?klar?na iyi gelmez.

Profes?r Chevalier ile arkada?lar?n?n bir kapl?ca hakk?ndaki yapt?klar? ara?t?rmada, bu kapl?ca gazlar?n?n radyo-aktiviteden zengin oldu?unu ve bu sebepten memba?n?n ?zerinde tam ve s?k? kapal? gazlar? koklama?a mahsus bir yer yap?l?rsa ?ok daha iyi olaca??, bu gibi kapl?calar?n i?inde banyo yapmadan durmak bile, kapl?ca tedavisinde m?him rol oynad???n? yazarlar.
Kozakl? Kapl?calar?, bu hususta profes?r?n izah etti?i ?ekilde radyo-aktivite y?n?nden zengin bir kapl?cad?r.
Yine, profes?r ve arkada?lar?n?n, Paris su ve iklim cemiyetine sunduklar? bir raporda, yavru farelere suni olarak vitamin vermeyerek kemik hastal???na (ra?itik) u?ra?m??lar. Sonra bu farelere kapl?ca suyu ??r?nga etmi?ler ve buhar?ndan ??kan gazlara maruz b?rakm??lar ve de banyo yapt?rm??lar. Sonra hayvanlar?n kemik r?ntgenini ?ekmi?ler. Netice olarak; kapl?ca suyu ve hatta gazlar? bile kemiklerin kire?le?ip peki?ti?ini ve hayvanlar?n b?y?mesini temin etmi?lerdir.
Dr. Delocroix dahi, radyo –aktivitesi fazla olan kapl?calar?n, kemik k?r?klar?n? daha ?abuk birbirine kaynat?p iyile?tirdi?ini bildiriyor.

KOZAKLI KAPLICALARINDA TEDAV?

Bu kapl?calardan d?rt ?ekilde istifade edilebilir.

 1. Banyo yapmak suretiyle,

 2. Maden Suyu i?mek suretiyle,

 3. Gazlar? teneff?s etmek suretiyle,

 4. ?amur banyosu yapmak suretiyle.

A-Banyo Yapmak Suretiyle:

 1. 15 ile 45 dakikadan fazla kalmamak ?art? ile g?nde 3 (??) defa banyo yapmak. Tedavi s?resi 21-30 banyo olarak tavsiye edilir.

 2. ?zel banyolarda, kapl?ca sular?na so?uk su kat?lmamal? ve su dinlendirilerek kullan?lmal?. Aksine tedaviden netice al?namaz veya tedavi gecikir.

 3. Evvela kubbe alt?nda v?cudu banyonun hararetine al??t?rmal? ve sonra banyoya girilmelidir. Banyoda omuzlar dahi suyun i?inde bulunmal?, a??z ve burun suyun ??kan gazlar? derhal ?ekebilmek i?in suya pek yak?n olmal?d?r. Bu suretle hareket edince teneff?s yoluyla tedavi tamamlanm?? olur.

 4. Kapl?caya ilk defa gelenler mutlaka doktor kontrol?nden ge?melidir. ??nk? suyun buhar?, s?cakl??? ve ortam?n s?cakl???, kalp, nefes darl???, tansiyonu olanlara, sara (epilepsi) hastal??? olanlar? k?t? y?nde etkiler. Kapl?ca tedavisinden sonra mutlaka bir fizik tedavi (Fizyoterapist) uzman?n?n kontrol?nden ge?melidir.

 5. Banyoya girmek i?in en uygun zaman; ??leden ?nce 10’00 ile ??leden sonra 15’00 d?r. ??nk? bu saatlerde insan ne fazla tok, ne de fazla a? olur. E?er kapl?caya a? karn?na girilirse ezginlik, tok karn?na girilirse de ?i?kinlik yapar.

 6.  ?lk g?nlerde banyoda kalma s?resi 15dakikadan fazla olmamal?. Her g?n bu s?re 5 dakika art?r?larak devam etmelidir. En fazla 45 dakika kal?nmal?d?r. 45 dakikadan fazla kalmak kalbe fazla y?k bindirir.

 7. Banyodan sonra en az bir saat yatak istirahat? gereklidir. Gerek v?cut gerekse ayaklar s?cak tutulmal?d?r.

 8. Banyo k?rleri s?ras?nda yiyecek ve i?eceklere de itina g?sterilmelidir. ?rne?in; k?zartmalar, ya?l? yiyecekler ve a??r tatl?lardan ka??n?lmal?d?r. Daha ?ok sebzeler, s?t ve mamulleri ve meyve a??rl?kl? olmal?d?r.

 9. Ak?am ve sabah serinli?inde g?nde en az iki kez yar?m?ar saatten az olmamak kayd?yla y?r?y?? yap?lmal?d?r. Bu ?ekilde g?nl?k aktivite de sa?lanm?? olur.

 10. ?ifal? ?amur Banyosu bulunmaktad?r. ?amur banyosuna 10’30– 12’00 ile 13’30-15’00 saatleri aras?nda girilmesi gerekir.

B- ??me Suretiyle Tedavi:

 1. S?cak maden suyu i?mek. Evvela azdan ba?lay?p sabah ve ak?am birer bardak i?ilmelidir.

 2. S?cak su membadan al?n?p hemen orac?kta i?ilmelidir. Ancak sabah a? karn?na, ak?amlar? yemekten evvel i?ilmelidir. A? karna i?emeyenler az bisk?vi veya bir fincan kahveden sonra i?melidir.

C- Teneff?s Suretiyle Tedavi.

Kubbe alt?nda birikmi? olan gazlar? ve radyo-aktivite; gerek banyo esnas?nda ve gerekse de Emanatoriyumda bulunmakla da olur. S?cak banyoya giremeyenler i?in Emanatoriyumda bulunmakta etkili olur.

D- ?amur Banyosu Yaparak Tedavi:

D ? K K A T !

Kapl?ca sular? tesirlerini nas?l g?sterir ve nas?l m?essir olmaya ba?lar?
Hastalar ilk g?nde v?cutlar?nda bir yorgunluk ve uykuya meyil duyarlar. Biraz sonra titreme, ba? a?r?s?, uykusuzluk, i?tahs?zl?k has?l olur. Bununla birlikte romatizmalar ve artiritiklerde a?r?lar birden bire ziyadele?ir, ?i?ler artar, bundan sonra iki ?? g?n i?inde s?kunet olu?ur. ?yilik ba?lar. S?hhatin iyili?e do?ru gitmesi tedavi m?ddetini bitirip kapl?cadan ayr?ld?ktan sonra da devam eder. ??nk? Radon ve m?stekkat?  ve madenler v?cutta bir m?ddet daha kald?klar?ndan s?hhati iyili?e do?ru g?t?rmeye devam eder.
Her yerde oldu?u gibi Kozakl? Kapl?calar?nda da netice alabilmek i?in 21 banyo yap?lmal?d?r.

Ana Menü
bullet.gif Ana Sayfa
bullet.gif Kozaklı fm
bullet.gif Fizik Tedavi Hastanesi
bullet.gif Kozaklı Resimleri
bullet.gif Kozaklı ilçesi
bullet.gif Tarihçesi ve Kaplıcalar
bullet.gif Kaplıca Suları
bullet.gif Suyun Faydaları
bullet.gif Kozaklı Kaplıcaları
bullet.gif Ulaşım Ve Konaklama
bullet.gif Kaymakamlık
bullet.gif Askerlik şubesi Telefonu
bullet.gif Kozaklı Seyahat
bullet.gif Kozaklı Firmaları
bullet.gif S.S.S
bullet.gif Forum
bullet.gif ?leti?im
bullet.gif Arama
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Bağlantılar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.