Kozaklı | Kozaklı Kaplıcaları |
Kaplıca Suları

NEVŞEHİR
KOZAKLI KAPLICALARI

ULAŞIM, KONAKLAMA VE DİĞER ÖZELLİKLER:

Kozaklı Kaplıcaları; Kayseri – Ankara Karayolunda bulunan Topakl? Beldesine 24 Km. uzaklıkta Kozaklı Belediyesi sınırları içerisindedir. Kaplıcalar şehir merkezine 1 Km. uzaklıktad?ır. Kaplıca sıcak suları bir fay hattı boyunca muhtelif yerlerden yeryüzüne kaynak halinde ulaşmaktadır. Kaplıca suları doğal ve sondaj çıkışlıdır. Kozaklı Kaplıcalar? 40 Litre/saniye akım değerine 32000 kişi/gün banyo kapasitesine sahiptir. Yeni sondaj gereği yoktur. Sosyal Sigortalar Kurumu Kır Merkezinin ihtiyac?nı karşılamak için açılan yeni kuyudan toplam 90 litre/saniye debili artezyen halinde sıcak su elde edilmiştir.
ilçede bulunan mevcut tesislerin ihtiyacın?ı karşılayan kaynağın sıcaklığı 96 Santigrat Derecedir.SSK’n?n ise 93 santigrat derecedir. ilçede Belediyeye ait 52 Yataklı Bir Oteli ile Erkek ve Kadın Havuzları, 24 Adet Hususi Banyosu, 29 Adet Apart Motelleri bulunmaktadır. Kaplıcalar mevkiinde toplam 200 adet apart motelleriyle 1000 yatak kapasiteli özel tesisler, Lüks Restauranları, kafeteryaları ve kantinleri ile hizmet vermektedir. Ayrıca kaplıcalar etrafında kamping alanları bulunmaktadır.

NEV?EH?R – KOZAKLI KAPLICA SUYU ANALİZ RAPORU


İYONLAR

 

       Mg/lt

Milivat/lt

%Milivat

 Amonyum

NH4+

0,644

0,0036

0,0199

Lityum

Li+

0,0336

0,0048

0,5265

Sodyum

Na+

332,1990

19,1000

55,8279

Potasyum

K+

6.4085

0.1639

0.9068

Kalsiyum

Ca2+

153.0000

7.6500

42.3234

Magnezyum

Mg2+

0.9900

0.0815

0.4509

Demir

Fe2+

1.0875

0.0389

0.2153

Alüminyum

Al3+

0.2330

0.0065

0.1433

Çinko

Zn2+

0.2130

0.0065

0.0360

TOPLAM

 

394,2280

18,0751

100,000

Klor?r

CI-

249.6000

 

 

iyod?r

I-

Eser

Eser

Eser

Fl?or?r

F-

2.0600

0.1085

0.5963

Sülfat

SO4 2-

222.0000

4.6250

25.4192

Hidrofosfat

HPO4 2-

0.9343

0.0095

0.1072

Bikarbonat

HCO3-

390.4000

6.4000

35.1747

Hidroarsenat

HAsO4 2-

0.0717

0.0010

0.0055

Toplam

 

1259.2940

189.949

100.000

Meta borik Asidi

HB02

2.9160

 

 

Mitasilikat Asidi

H2Si3

50.8950

 

 

Toplam S?lf?r

H2S

0.0070

 

 

Toplam

 

1313.1220

 

 

Serbest Karbondioksit

167.20 mg/lt
43.5
6.71
16592 Pci/lt

Temperat?r

pH

Radon Rn222

Kimyasal Sınıflandırma. Klorürlü (%38.69 Milival), Bikarbonatl? (%35.17 Milival),
S?lfatl? (%25.41 Milival), Sodyumlu (%55.87 Milival), Kalsiyumlu ( %42.32) ve
Radyoaktif (16592 Pci/lt), Flor?r ( %2.06mg/lt) Mevcuttur.

 

 

KAPLICA TEDAVİSİ:
Kaplıca tedavisinin önemi, çeşitli ilaçların keşfedilip çoğaldığı günümüzde bile değerinden hiçbir şey kaybetmemiştir. öyle ki, son elli yıldan bu yana pek çok devlet kaplıca tedavisini resmi devlet sektörü için kabul etmiş durumdadır. Türkiye'de bu kurala uyarak resmi görevli olan hastaları icabında kaplıcalara yollamakta ve bunların tedavilerini yüklenmektedir.
Kaplıcalar genel olarak romatizma, siyatik, lumbago, kalp ve damar hastalıkları, kan düzeni, idrar zorlukları, ifraz guddeleri bozuklukları, mide barsak hastalıkları, verem, şeker, nefes darlığı kadın hastalıkları gibi pek çok dertlere gerçekten yararlıdır. Ancak her kaplıcanın her hastalığa iyi gelmeyeceğini hatta bazen zararlı olacağı göz önüne alınarak yetkili doktorlardan bilgi almaları zorunludur.
Kaplıca hastanın ayağına gidemeyen bir tedavi sistemidir. Bir hastanın istedi?i kadar kaplıca suyunu istedi?i yere getirip bununla tedavi ve g?rmesine imkan yoktur. Bunun sebebi gayet basittir. Kaplıca sularında bulunan erimi? madenlerin etki yeterlili?i ancak topraktan kaynad??? zaman?n ?er?evesi i?indedir.
Aradan biraz vakit ge?ipte  su so?udumu bu erimi? maden tozlar?n?n terkibi bazen de?i?ip ??z?lmekte, hele gazlar? ve radyoaktivite derhal kaybolmakta. Netice: Kayna??ndan ba?ka yere g?t?r?len kaynak suyu adi suya d?n??mektedir. ?nl? bir Frans?z hekimi kaplıca suları canl? sulard?r. Yerinden al?n?p ba?ka yere g?t?r?l?rse canl?l?klar? kalmaz.
Kaplıcalar yaln?z hastal?klar veya hasta insanlar i?in de?il, fiziksel olarak sa?lam insanlarda faydalanmal?d?rlar. Bu sular belli bir tak?m hastalıkları iyi etmekle kalmay?p g?r?n?rde hi?bir araz? olmayan v?cutlar i?inde say?s?z faydalar sa?lar. Asab? ve hatta ruhu dinlendirip zindelik ve kuvvet verir.
KAPLICA SULARININ TERK?B?NDE BULUNAN MADDELER
1-Radyo Aktivite nedir:  
Radyo Aktivite; kudret verici “Enerjik” bir ila?t?r. Bir kimya tedavisi de?il fizik tedavisidir. Bu m?thi? kudret, v?cudun h?creleri ?zerinde muhtelif tesirlere maliktir. Az miktarda olursa tenbih eder, faaliyetlerini art?r?r. ?ok miktarda olursa fel? eder. Kaplıcalarda yaln?z birinci tesir g?r?l?r. Demek ki, radyo aktivite ??karan cisimler ile kolit maddeler, yani kudret verici maddeler denilmektedir. Bunlar?n ?ifal? tesirleri serbest b?rakt?klar? enerjiden ileri gelir.Radon; ayn? zamanda kaplıca sularındaki maddeleri iyonla?t?r?r. Yani onlar?n atomlar?n? c?z? fertlerini elektrikle doldurur. Onlar? birbirinden ayr? tutar. Bu halde olan maddeleri ise, v?cut kolay hazmeder. Radyum madeni hemen her yerde bir par?a bulunur. Takriben bir milyon ton toprakta bir gram kadard?r. Radyum madeni durdu?u yerde kendi kendine 2500 – 3000 senede harap olurmu?. Bunun harap olmas?ndan ?nce enemasyon veya radon denilen kaplıca suların? ?ifa verici hassay? veren gaz ??kar. Bu gazda takriben 21 g?nde harap olur ve bundan da Radyum A, Radyum B, Radyum C, Radyum D ismi verilen cisimler ??kar. Radon gaz?; Alfa ????? ne?reder. Radyum B,C ve D cisimleri ise hem Alfa hem Beta v hem de Gamma ???klar? ne?rederler. Alfa ????? Helyum atomudur. Beta ????? elektron ve menfi elektrikle y?kl? bir atomdur. Gama ????? ise ?imdiye kadar bilinen en b?y?k ???nlardan daha h?zl? giden bir maddedir. Saniyede 300.000 km. h?z yapar. Bu gama ???klar? r?ntgen ???klar?na benzer. N?fuz kudretleri r?ntgen ???klar?ndan daha fazlad?r. Radonun harap olmas?yla meydana ??kar. A,B,C cisimlerinin ne?rettikleri kudrete (Radyo – Aktivitend?it)  denir.
Kimya y?n?nden radon at?l bir gazd?r. Hi?bir kimyevi terkibe girmez. Suda erir ve en m?him hass?, i?ine girdi?i cisimlerde Radyo – Aktivite ne?retmesidir.

RADONUN V?CUTTA GE??RD??? SAFHALAR:

Bu gaz suda erimi? olarak bulunur. Fakat u?ucu bir ?zelli?e sahiptir. Bu sebepten ?t?r? kaplıca sularında; bu gaz, bol miktarda bulunmaktad?r. ?nsan?n v?cudunda; en ?ok nefes al?rken, hava ile beraber girer ve hemen kana kar???r. Kana kar??ma s?resi azami onbe? dakikad?r... Mache’ nin tecr?belerine g?re, bu gaz?n bulundu?u yerde mesela; ?zeri s?k? kapal? kubbeli ve radyoaktivite ??kan bir kaplıcada veya sun’i olarak yap?lan emanatorium denilen mahallerdeki bir saat kadar kalan bir kimsede kanda bulunan radon miktar? ile o mahallin havas?ndaki radon miktar? birbirine e?ittir. Radon v?cutta harap olur ve Radium A, Radium B, Radium C cisimlerine yerini b?rak?r. Bunlar sulp cisimlerdir. Bilhassa D, 24 senede harap olur, radonun bir k?sm? da girdi?i gibi geri ??kar. Nefesle, idrarla sulp radium cisimleri ise d??k? ile d??ar? ??kar. Deri yolu ile v?cuda girmesi nadirendir

RADYO – AKT?V?TE’N?N ?NSANA FAYDALARI

Profes?r Pleiy’in kitab?na g?re faydalar?n? ??yle s?ralayabiliriz.

 1. Kalbin i?lemesine, kuvvet bulmas?na faydal?d?r.

 2. V?cudun b?t?n h?crelerinin canl?l???n? art?r?r. Onlar?n d?zenli ?al??malar?n? temin eder.

 3. Ya?l?lar?n v?cudunda biriken, bir ?ok hastal???n anas? olarak bilinen Asit?rik’? v?cuttan atar.

 4. Hormonlar?n faaliyetlerini kam??lar.

 5. Mikroplar? ?ld?rme ?zelli?i vard?r.

 6. Hastal?klara kar?? v?cudu koruyan Akyuvarlar? ?o?alt?r.

 7. Damarlar? geni?letir, k?rm?z? kan damar? tazyikini d???r?r.

 8. ?drar s?kt?r?c?d?r.

 9. Sinirler ?zerine, beyin ?zerine tesir ederek teskin edici, a?r? s?z? giderici ?zelli?e sahiptir. Romatizmalarda s?z? hastalıklarına iyi gemlisi bundand?r.

 10. ?ltihaplar?, ?i?leri giderir. Bu tesir nedeniyle m?zmin kad?n hastalıkları ve k?s?rl??a ?ok iyi gelir.

 11. Deri ?zerindeki cans?z yaralar (Pleaton) denilen yaralar? yok etmekte harika tesir eder.

 12. Karaci?erin ?al??mas?n? d?zenler.

KAPLICA SULARINDA BULUNAN KOLLO?TLER

Baz? maddeler bu sularda koloit halindedir. Yani C?zi fertleri (mi?el) denilen ?ekilde ve menfi elektrikle y?kl? ve m?temadiyen titrek hareket edenler s??rarlar. Buna Brovni hareket denir. Dr. Kopaczewski kaplıcalarda bunlar?n oldu?unu tecr?beleri ile ispat etmi?tir. Dr. R. Glenard membada ultramikroskopla kolit tanecikleri ve bunlar?n hareketlerini g?rm??. Bunlar su i?imi ile kana kar???r ve asabi sempatinin damarlar i?indeki u?lar?n? tespit ederek ?ifa veren bir tesir g?sterirler. Paris (Su ve ?klim Tedavisi Cemiyeti’nin) raporunda da bu konu geni? olarak ispatlanm??t?r. Dr. Kopaczewski, kobaylar ?zerinde (anafilaksi) hadisesini yapt?ktan sonra yani ?l?me maruz b?rakt?ktan sonra, hayvanlar? kaplıca suyu ile kurtar?yor ve bu hassay?, suyun i?indeki demir bile?imine ait kolitlere atfediyor.
H?lasa; kaplıca sularında kolitler vard?r ve bunlar, bu suların ?ifa veren tesirlerinde m?him bir vazife g?r?l?r. Kolitleri de radon v?cuda girdirir.

KAPLICA SULARININ ZEH?RLERDEN KORUMA ?ZELL???:

Bu ?zellik son seneler i?inde meydana ??km??t?r. ?lk defa Fransa’da Dr. Bllard meydana ??kard?. Kobaylar?n beher 100 gr. A??rl???na 7 miligram S?lfat D?spartein ??r?nga edilecek hayvan ?l?r. Halbuki Billard 10 miligram ??r?nga etti?i halde hayvanlar ?lmemi?lerdir. Fakat bu ?zellik her kaplıca suyunda yoktur. Dr. Violle normal bir su i?erisine bal?k tala?? atm?? 24 saat sonra bu suyun i?ine bal?k koymu? ve bal?k ?lm??. Bu suya kaplıca suyu ilave etmi?ler ve bal?k ya?am??. Bu koruyucu hassasiyetin hangi maddeye ait oldu?unu ara?t?rm??lar ve kalsiyum iyonundan ileri geldi?ini ispat etmi?ler. Bu ?zellikler Kozaklı Kaplıcalar?’nda  mevcuttur.

KAPLICA SULARININ (ANAF?LAKS?)DEN KORUMA ?ZELL???:

Anafilaksi Nedir?

Bir tecr?be hayvan?na yabanc? bir hayvan?n kan?n?n suyu veya herhangi bir yabanc? ba?ka madde ??r?nga edilir ve aradan bir m?ddet ge?ince gene ayn? maddeden az bir miktar dahi olsa tekrar ??r?nga edilecek olursa hayvan ?l?r. Profes?r Loeper ile Dr. Mougeoty’ye g?re insanlarda da kurde?en, yar?m ba? a?r?s?, bir ?e?it nefes darl???, oynak yerlerin ?i?likleri, m?zmin seziler, romatizmalar velhas?l (artrizitma) ad? alt?nda toplanan hastal?klara hep Anafilaksi   denir.
Son senelerde hayvanlar ?zerinde yap?lan deneylerde baz? kaplıca suların?n hayvanlar? anafilaksiden korudu?u ortaya ??km??t?r.
Dr. Leradout ??yle bir deney yapm??; 17 tane tav?ana anafilaksi yapmak i?in beygir kan suyu ??r?nga etmi?. Sonra kaplıca suyu ??r?nga etmi?. Netice olarak kaplıca suyu ??r?nga edilen tav?anlar ?l?mden kurtulmu?. ??r?nga edilmeyenler ise ?lm??lerdir.
DAHA ?OK SA?LIKLI YA?AMAK NASIL M?MK?ND?R

Kaplıcalar bir ?ok hastalıkları iyi eder. V?cudun zehirlerini d??ar? atar. V?cuda zindelik kazand?r?r. ?nsan v?cudunun h?creleri nazari olarak ?lmezler. Onlar? ?ld?ren zehirlerdir. Bu zehirler de l?zumundan fazla yiyipte eritemedi?imiz fazla azotlu yiyecekler vs.lerdir.E?er insan kendini zehirlerden korur, v?cudundaki biriken zehirleri ??karmak yolunu bulursa, muhakkak ki, daha fazla ya?ar.

RADYO-AKT?V?TEL? KAPLICALAR HANG? HASTALIKLARA ?Y? GEL?R?
Bu hususta kendimizden bi? bir ?ey katmadan
?Y? GELD??? HASTALIKLAR

A- Do?rudan do?ruya sebep ?zerine tesir ederek iyi geldi?i hastal?klar:

 1. Nikres (Gut) hastal??? ve buna ba?l? olarak sinir ve adale s?z?lar?,

 2. Da?lb?h?r (Ast?m) denilen nefes darl??? hastal???,

 3. Umumiyet ?zerine romatizmalar,

 4. ?eker hastal???, fazla ?i?manl?k (Fart?semane),

 5. Lenfatizme, skof?l denilen hastal???n hafif ve akci?erdeki gayri yerlerde yapt??? fenal?klar,

 6. Akci?er vereminin, m?zmin kan t?k?rmeyen, ihtidana meyyal olmayan ?ekiller, veremden ileri gelen adale elemleri, ra?itizm denilen kemik hastal???, veremden ileri gelen (siyatik) yani asabi vereki elemi,

 7. Dar?ssadef denilen deri hastal???, ekzeman?n baz? ?ekilleri, ifraz? dahili guddelerinin iltihab? veremi, i? azan?n iltihab? veremi, velhas?l; bir b?y?k kalabal?k halinde, bir sene radyo-aktiviteli kaplıcalarla h?cum eden verem hastal???n?n b?t?n hafif ve m?zmin ?ekilleri, k???k veremliler Radyo-aktivitenin bu tesiri ?ayan? hayret de?ildir. Az miktarda radon h?crelerinin n?veleri ?zerine m?nebbih (K?rba?lay?c?) gibi tesir eder. Onlar?n faaliyetlerini art?r?r. Bir tav?an?n safra kesesinin i?ine, i?inde radyum bulunan bir insan safra ta?? konursa bu kesenin i? zar? h?crelerin faaliyete gelip ?o?almaya ba?lad?klar? g?r?l?r.

B- Vazifevi olarak (yani; uzvun i?letmesini ?slah suretiyle) iyi geldi?i hastal?klar:
1- Sinir makinesi (c?mlei asabiye) hastalıklarından: Nevraljiler  (sinir s?z?lar? nevritler, sinir iltihaplar?) sebebi beyinden olan yar?m k?t?r?ml?kleri alt taraf felci sonraki devreleri.
2- Nevrastenikler,
3-Tenas?l hislerin cihetinden so?ukluk m?ptelalar? tedavinin 5-20 nci g?nlerine do?ru, her hasta tenas?l hislerinin ?o?ald??? g?r?lm??t?r. Asabi kimselerde yorgunlu?a kar?? mukavemetinin artt???n?, hastan?n halinin iyile?ti?ini g?rm??lerdir.
4- Deri hastalıkları, ka??nt?l? kolayca tahri? edilen ?ekiller, ekzemalar, psoriyazis, baz? akneler, ka??nt?lar (prorigo)’?n muhtelif ?ekilleri, (nevrodermitler) denilen ve sinir makinesinin bozuklu?undan ileri gelen deri hastalıkları, ayaklarda siyah kan damarlar?n?n geni?lemesinden ileri gelen yaralar,
5- Cans?z yaralar ve harp yaralar?, bekayas? harp yaralar?n?n zor kapanan ?ekilleri, fist?ll? kemik hastalıkları,
6- Mide, ba??rsak hastalıkları. Mide ve ba??rsa??n s?z?l? hastalıkları, bu uzuvlar?n te?enn?? (kasta b?z?lme) ile beraber olan hastalıkları, m?zmin kal?n ba??rsak hastalıkları hususuyla, bunun s?z?l? ve t???nn??l? ?ekilleri, isalla olan ?ekilleri, bahusus dizanteriden sonra yerle?en m?zmin kal?n ba??rsak iltihab?.
7- Romatizmadan ileri gelmi? ve eskimi? (had devresini ge?irmi?) kalbin i? zar?n?n iltihab? ve kalbin dessamlar?n?n hastalıkları, kalp heyecanlar?, ?arp?nt?lar?, kaplıca tedavisi tesiriyle, kalbin hacminin k???ld??? g?r?lm??t?r.
8- K?rm?z? kan damar? tazyikinin y?ksekli?i, asabi ve vazifeyi kalp bozukluklar?, siyah kan damarlar?n?n iltihaplar? ve geni?lemeleri,
9- Nefes makinesi hastalıkları, te?enn?? ?eklinde burun ve arka bo?az hastalıkları, ast?m denilen nefes darl???, akci?er zar?n?n yap??malar?, m?zmin g?rtlak (Han?ere) hastalıkları ve nefes boruları iltihaplar? (Bron?itler),
10- Kad?n hastalıkları, rahim i?inin m?zmin iltihaplar?, rahim b?y?mesi ve rahim etraf?ndaki nesi?lerin yap??mas?, do?um veya bel so?uklu?u neticesi olarak rahim etraf?ndaki azan?n hastalıkları. Bir par?a fazlaca ayakta durmak ile veya bir par?a yorulmak ile rahimden ?ikayet eden kad?nlar bu s?z?lar ayba?? s?z?lar?ndan hari? zamanlarda da (Beyaz Ak?nt?) olur. Ayba?? g?rmeyen veya zorlukla g?ren gen? k?zlar, k?s?r gen? kad?nlar veya liken taraf?ndan m?zmin ihtikan olan kad?nlar. Liken veya yumurtal?ktan ileri gelen nevraljiler yani sinir s?z?lar?.
11- ?drar yollar? hastalıkları: M?zmin b?brek iltihaplar?. Asit ?retken ileri gelen b?brek ta?lar? (?rat ta?lar?). Bilhassa Kozaklı Kaplıcalar?’nda ?ok fayda g?r?rler. S?z?l? mesane nezleleri i?in tedavi merkezidir.
12- Kans?zl?k; Kozaklı Kaplıcalar?’nda demir oran? fazla oldu?undan kans?zl??a bir kat daha iyi gelir.
13- ?fraz?, Dahili Guddeli hastalıkları; Kad?nlarda yumurtal?k ademi kafiyesi, t?fliyet, ayba??ndan kesilme vaktinde sinir buhranlar?, yumurtal?klar? ??kar?lm?? kad?nlardaki sinir halleri, erkeklerde hususiye ademi kifayesi ve dolay?s?yla tenas?l hislerinde so?ukluk.

RADYO-AKT?V?TEL? KAPLICALAR HANG? HASTALIKLARA ?Y? GELMEZ:

1-Kanser: ??nk? radyumdan ??kan gaz, az miktarda m?nebbih, ?ok miktarda ise, felce u?rat?r, halbuki, kaplıcalarda az miktardad?r. Bu sebepten kanseri azd?r?r. Kanser ??phesi olanlara, kanserden ameliyat olanlara r?ntgen tedavisiyle iyi olmu? hastalara iyi gelmez.
2- Hen?z had ?ekilde gitmekte olan, ate?li kan t?k?rmeye haz?r olan akci?er veremine iyi gelmez.
3- N?kr?s (gut) had ?ekillerine ard? s?ra n?bet gelen ?ekillerine gelmez.
4- ?remi haline, yani kan? idrarla zehirlenme haline girmeye ba?lam?? olan m?zmin b?brek hastalıklarına iyi gelmez.
5- Muvanezesi bozulmaya ba?lam??. Yani ayaklar? ?i?meye ba?lam?? olan kalp hastalıklarına iyi gelmez.

Profes?r Chevalier ile arkada?lar?n?n bir kaplıca hakk?ndaki yapt?klar? ara?t?rmada, bu kaplıca gazlar?n?n radyo-aktiviteden zengin oldu?unu ve bu sebepten memba?n?n ?zerinde tam ve s?k? kapal? gazlar? koklama?a mahsus bir yer yap?l?rsa ?ok daha iyi olaca??, bu gibi kaplıcalar?n i?inde banyo yapmadan durmak bile, kaplıca tedavisinde m?him rol oynad???n? yazarlar.
Kozaklı Kaplıcalar?, bu hususta profes?r?n izah etti?i ?ekilde radyo-aktivite y?n?nden zengin bir kaplıcad?r.
Yine, profes?r ve arkada?lar?n?n, Paris su ve iklim cemiyetine sunduklar? bir raporda, yavru farelere suni olarak vitamin vermeyerek kemik hastal???na (ra?itik) u?ra?m??lar. Sonra bu farelere kaplıca suyu ??r?nga etmi?ler ve buhar?ndan ??kan gazlara maruz b?rakm??lar ve de banyo yapt?rm??lar. Sonra hayvanlar?n kemik r?ntgenini ?ekmi?ler. Netice olarak; kaplıca suyu ve hatta gazlar? bile kemiklerin kire?le?ip peki?ti?ini ve hayvanlar?n b?y?mesini temin etmi?lerdir.
Dr. Delocroix dahi, radyo –aktivitesi fazla olan kaplıcalar?n, kemik k?r?klar?n? daha ?abuk birbirine kaynat?p iyile?tirdi?ini bildiriyor.

KOZAKLI KAPLICALARINDA TEDAV?

Bu kaplıcalardan d?rt ?ekilde istifade edilebilir.

 1. Banyo yapmak suretiyle,

 2. Maden Suyu i?mek suretiyle,

 3. Gazlar? teneff?s etmek suretiyle,

 4. ?amur banyosu yapmak suretiyle.

A-Banyo Yapmak Suretiyle:

 1. 15 ile 45 dakikadan fazla kalmamak ?art? ile g?nde 3 (??) defa banyo yapmak. Tedavi s?resi 21-30 banyo olarak tavsiye edilir.

 2. ?zel banyolarda, kaplıca sularına so?uk su kat?lmamal? ve su dinlendirilerek kullan?lmal?. Aksine tedaviden netice al?namaz veya tedavi gecikir.

 3. Evvela kubbe alt?nda v?cudu banyonun hararetine al??t?rmal? ve sonra banyoya girilmelidir. Banyoda omuzlar dahi suyun i?inde bulunmal?, a??z ve burun suyun ??kan gazlar? derhal ?ekebilmek i?in suya pek yak?n olmal?d?r. Bu suretle hareket edince teneff?s yoluyla tedavi tamamlanm?? olur.

 4. Kaplıcaya ilk defa gelenler mutlaka doktor kontrol?nden ge?melidir. ??nk? suyun buhar?, s?cakl??? ve ortam?n s?cakl???, kalp, nefes darl???, tansiyonu olanlara, sara (epilepsi) hastal??? olanlar? k?t? y?nde etkiler. Kaplıca tedavisinden sonra mutlaka bir fizik tedavi (Fizyoterapist) uzman?n?n kontrol?nden ge?melidir.

 5. Banyoya girmek i?in en uygun zaman; ??leden ?nce 10’00 ile ??leden sonra 15’00 d?r. ??nk? bu saatlerde insan ne fazla tok, ne de fazla a? olur. E?er kaplıcaya a? karn?na girilirse ezginlik, tok karn?na girilirse de ?i?kinlik yapar.

 6.  ?lk g?nlerde banyoda kalma s?resi 15dakikadan fazla olmamal?. Her g?n bu s?re 5 dakika art?r?larak devam etmelidir. En fazla 45 dakika kal?nmal?d?r. 45 dakikadan fazla kalmak kalbe fazla y?k bindirir.

 7. Banyodan sonra en az bir saat yatak istirahat? gereklidir. Gerek v?cut gerekse ayaklar s?cak tutulmal?d?r.

 8. Banyo k?rleri s?ras?nda yiyecek ve i?eceklere de itina g?sterilmelidir. ?rne?in; k?zartmalar, ya?l? yiyecekler ve a??r tatl?lardan ka??n?lmal?d?r. Daha ?ok sebzeler, s?t ve mamulleri ve meyve a??rl?kl? olmal?d?r.

 9. Ak?am ve sabah serinli?inde g?nde en az iki kez yar?m?ar saatten az olmamak kayd?yla y?r?y?? yap?lmal?d?r. Bu ?ekilde g?nl?k aktivite de sa?lanm?? olur.

 10. ?ifal? ?amur Banyosu bulunmaktad?r. ?amur banyosuna 10’30– 12’00 ile 13’30-15’00 saatleri aras?nda girilmesi gerekir.

B- ??me Suretiyle Tedavi:

 1. S?cak maden suyu i?mek. Evvela azdan ba?lay?p sabah ve ak?am birer bardak i?ilmelidir.

 2. S?cak su membadan al?n?p hemen orac?kta i?ilmelidir. Ancak sabah a? karn?na, ak?amlar? yemekten evvel i?ilmelidir. A? karna i?emeyenler az bisk?vi veya bir fincan kahveden sonra i?melidir.

C- Teneff?s Suretiyle Tedavi.

Kubbe alt?nda birikmi? olan gazlar? ve radyo-aktivite; gerek banyo esnas?nda ve gerekse de Emanatoriyumda bulunmakla da olur. S?cak banyoya giremeyenler i?in Emanatoriyumda bulunmakta etkili olur.

D- ?amur Banyosu Yaparak Tedavi:

D ? K K A T !

Kaplıca suları tesirlerini nas?l g?sterir ve nas?l m?essir olmaya ba?lar?
Hastalar ilk g?nde v?cutlar?nda bir yorgunluk ve uykuya meyil duyarlar. Biraz sonra titreme, ba? a?r?s?, uykusuzluk, i?tahs?zl?k has?l olur. Bununla birlikte romatizmalar ve artiritiklerde a?r?lar birden bire ziyadele?ir, ?i?ler artar, bundan sonra iki ?? g?n i?inde s?kunet olu?ur. ?yilik ba?lar. S?hhatin iyili?e do?ru gitmesi tedavi m?ddetini bitirip kaplıcadan ayr?ld?ktan sonra da devam eder. ??nk? Radon ve m?stekkat?  ve madenler v?cutta bir m?ddet daha kald?klar?ndan s?hhati iyili?e do?ru g?t?rmeye devam eder.
Her yerde oldu?u gibi Kozaklı Kaplıcalar?nda da netice alabilmek i?in 21 banyo yap?lmal?d?r.

Ana Menü
bullet.gif Ana Sayfa
bullet.gif Kozaklı fm
bullet.gif Fizik Tedavi Hastanesi
bullet.gif Kozaklı Resimleri
bullet.gif Kozaklı ilçesi
bullet.gif Tarihçesi ve Kaplıcalar
bullet.gif Kaplıca Suları
bullet.gif Suyun Faydaları
bullet.gif Kozaklı Kaplıcaları
bullet.gif Ulaşım Ve Konaklama
bullet.gif Kaymakamlık
bullet.gif Askerlik şubesi Telefonu
bullet.gif Kozaklı Seyahat
bullet.gif Kozaklı Firmaları
bullet.gif S.S.S
bullet.gif Forum
bullet.gif ?leti?im
bullet.gif Arama
Kozakl?da Hava

Resim Bulutu
Haberler

domain Member of W3C 
Sites dot com
Bağlantılar
Kısa Mesajlar
Mesaj göndermeniz için üye olmanız gerekmektedir.

Henüz hiç kısa mesaj gönderilmemiş.